Fravalg af revision

Du kan her læse mere om, hvorvidt din virksomhed kan fravælge revision, og hvordan du gennemfører fravalg af revision.

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Forskellen består i, at der ikke skal betales store summer for, at revisoren gennemgår alle bilag via revisionen for derefter at påtegne regnskabet med den uafhængige revisors erklæring. Ønskes det stadig, at revisoren er med på banen i forbindelse med regnskabet, kan revisoren i stedet lave et review af regnskabet samt dertil hørende erklæring – dette kan give dig tryghed og samtidig spare dig mange penge.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Virksomheder kan derfor ikke fravælge revision for igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder.

Betingelser for at fravælge revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport revideres.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Fravalg af revision i holdingvirksomheder

Små holdingvirksomheder kan også fravælge revision med virkning for det regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere.

Holdingvirksomheder defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed.

Små holdingvirksomheder har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over.

Balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i de virksomheder, holdingvirksomheden udøver betydelig indflydelse over, skal medregnes fuldt ud, selvom holdingvirksomhedens ejerandel er under 100 %.

Værdien af kapitalandele i de virksomheder, holdingsvirksomheden udøver betydelig indflydelse over, skal dog fratrækkes, når den samlede balancesum skal opgøres.

Små holdingvirksomheder kan på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 1. januar 2013 træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab ikke skal revideres. Dette gælder også selvom regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er startet før den 1. januar 2013.

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed

Fravalg af revision kræver, at

 1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres,
 2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

En virksomhed, der gør brug af lempelsen af revisionspligten, kan godt skrive noget om revisor i vedtægterne. Hvis man vælger at gøre dette, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er et grundlæggende krav, at vedtægterne er klare. En tredjemand må ved at læse vedtægterne ikke være i tvivl om, hvad der gælder for virksomheden. En bestemmelse om, at virksomhedens årsregnskab kan være revideret, må således ikke fremgå af vedtægterne.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at

 1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal være opmærksom på, at den første årsrapport kan blive underlagt revisionspligt, hvis den overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Før 1. januar 2013 var det også et krav, at ledelsen i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyste såfremt der var truffet beslutning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Dette krav er borfaldet.

Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber.

Særlige undtagelser til muligheden for at fravælge revision

I virksomheder, hvor virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller som led i en staffesag er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen, kan i en periode på tre år ikke fravælge revision.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at blive revideret, hvis der i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Kun statsautoriserede og registrerede revisorer må afgive erklæringer på årsrapporter

Det er kun statsautoriserede og registrerede revisorer, der må afgive erklæringer på årsrapporter, i form af erklæringer om revision, revision efter en særlig erklæringsstandard, review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Det betyder samtidig, at andre personer ikke må afgive sådanne erklæringer på årsrapporter.

Der er dog intet til hinder for, at andre end statsautoriserede og registrerede revisorer assisterer virksomheder med opstilling af årsregnskabet eller udfører andet arbejde i forbindelse hermed så længe det ikke resulterer i, at årsrapporten forsynes med en erklæring fra den person, der har udført assistancen.

Kilde: Fravalg af revision af årsrapporten, Erhvervsstyrelsen, 15-10-2020